jtemplate.ru - free templates joomla

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURUDUR

            1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan İlçemiz Bademler Mahallesi (Çamlı -Ulamış Mahalleleri arası) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Raporu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 301.05.204 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.

            Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 06.04.2017 – 08.05.2017 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Nazım Plan Şube Müdürlüğü’nde askıya çıkarılmıştır.

            İlgililere duyurulur.

     Yasemin MUMCUOĞLU                   Deniz SARITAŞ 

       Şehir ve Bölge Plancısı                    Plan ve Proje Müd. V.

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR

            Belediye Meclisimizin 06.12.2016 tarih ve 395 sayılı kararı doğrultusunda, Belediye Meclisimizin 05.07.2013 tarih ve 191 sayılı Kararı ile uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.10.2013 tarih ve 05.1310 sayılı kararı ile onaylanmış olan plan notlarının 2. Maddesi  “Taban alanı, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS), Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) (EMSAL), yapı inşaat alanına ilişkin yürürlükteki Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ndeki hükümler geçerlidir.” plan notunun iptal edilmesine ilişkin hazırlanan UİP,3385,28 plan işlem numaralı Urla Merkez Revizyon İmar Planı plan notu değişiklik teklifi, UİP -7593,20 plan işlem numaralı Çeşmealtı Revizyon İmar Planı plan notu değişiklik teklifi, UİP-7594,18 plan işlem numaralı Zeytinalanı 1. Etap ( Kıyı Kesimi) Revizyon İmar Planı plan notu değişiklik teklifi, UİP- 9453,10 plan işlem numaralı Zeytinalanı 2. Etap ( Kıyı Arkası) planı plan notu değişiklik teklifleri; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 301.05.223 sayılı kararı ile, ilgili mevzuat gereği tüm ülke bütününde uygulanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ndeki tanımlara yönelik düzenlemenin iptalini içerdiğinden gerekçesi anlaşılamamış ve notun iptali uygun görülmediği, plan ve plan notlarında açıklanmayan tüm hususlarda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği geçerli olduğu sebepleri ile söz konusu plan notunun A- Kentsel Kullanım Alanlarındaki Koşulların 2. Maddesinin “Açıklanmayan hususlarda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği geçerlidir.”  şeklinde düzenlenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu plan notu değişikliği 29.03.2017 – 29.04.2017 tarihleri arasında 1 ay süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere İlanen duyurulur.

     Yasemin MUMCUOĞLU              Deniz SARITAŞ 

       Şehir ve Bölge Plancısı                Plan ve Proje Müd. V.

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR

          İlçemiz Çeşmealtı ve İskele Mevkii kıyı kesimine ait onaylı 1/1000 ölçekli L17A10C3A, L17A10C3D, L17A15B2C, L17A11A1D, L17A11A1C, L17A11A4B, L17A11A3A, L17A11A4C, L17A11A3D, L17A11D1B, L17A11D2A, L17A11D2D, L17A11D2C nolu halihazır paftalar üzerine İzmir Valiliği Kıyı Kenar Tespit Komisyonunca yapılan kıyı kenar çizgisi aktarımı ve tespit işlemleri yapılarak, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca 04.01.2017 tarih ve 464 sayılı Makam Olur’una istinaden 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca onanmıştır.

Söz konusu kıyı kenar paftaları Belediyemizce 13.03.2017 – 12.04.2017 tarihleri arasında 1 ay süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere İlanen duyurulur.

     Yasemin MUMCUOĞLU                 Deniz SARITAŞ

       Şehir ve Bölge Plancısı                  Plan ve Proje Müd. V.

Linkler