jtemplate.ru - free templates joomla

DUYURUDUR

6360 Sayılı Yasa Kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanına dahil edilen alanlara ilişkin hazırlanan NİP- 25621 plan işlem numaralı İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Uygulama Hükümleri ve Plan Raporu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2017 tarih ve 05.353 sayılı kararı ile onanmıştır.

Söz konusu İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Uygulama Hükümleri ve Plan Raporu 28.07.2017 – 28.08.2017 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere duyurulur.

      Yasemin ÇINAR                   Deniz SARITAŞ 

Şehir ve Bölge Plancısı             Plan ve Proje Müd. V.

DUYURUDUR

İlçemiz Gülbahçe Mahallesi 1. Ve 3. Derece arkeolojik sit alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Plan Raporu, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.05.2017 tarih ve 6016 sayılı kararı ile değişiklikle uygun görülerek, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2017 tarih ve 301.05.705 sayılı karar ile onanmıştır.

Söz konusu 1/5000 ölçekli Gülbahçe Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 07.08.2017 – 07.09.2017 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Nazım Plan Şube Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere duyurulur.

      Yasemin ÇINAR                   Deniz SARITAŞ 

Şehir ve Bölge Plancısı             Plan ve Proje Müd. V.

URLA BELEDİYESİNDEN İLANDIR

Urla Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 31.07.2017 tarih ve E.1414 sayılı yazısı ile, İlçemiz Altıntaş Mahallesi 494 ada 8 parsel sayılı Hazine adına kayıtlı taşınmaza “Cami Alanı” ve Eğitim Tesisi Alanı” yapılması amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 mad. (ç) bendi uyarınca onandığı belirtilmiştir.

Söz konusu plan değişiklik paftaları ve plan açıklama raporları 21.07.2017 – 21.08.2017 tarihleri arasında İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. Kat ilan panosunda ve internet sitesinde eşzamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

      Yasemin ÇINAR                           Deniz SARITAŞ 

Şehir ve Bölge Plancısı                     Plan ve Proje Müd. V.

URLA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR

İlçemiz Yaka Mahallesi 188 ada 2 parsel ile Denizli Mahallesi 206 parselde “Trafo Alanı” belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planı değişiklik teklifleri, Belediye Meclisimizin 06.02.2017 tarih ve 233 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarih ve 301.05.481 sayılı kararı ile onanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planı değişikliği 24.07.2017 – 23.08.2017 tarihleri arasında 1 ay süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Yasemin ÇINAR                        Deniz SARITAŞ 

Şehir ve Bölge Plancısı             Plan ve Proje Müd.V.

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULUR

Belediyemiz Encümeni’nin 18.09.2014 tarih ve 972 sayılı kararı ile İlçenin Güvendik Mahallesi 711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-1728-1729-1914-1915 parseller ve 1915 ada 1-2-5-6-7-8-9 parselleri kapsayan alanda 154 plan no ile 3194 Sayılı İmar Yasası’nın 18.maddesine göre imar uygulaması yapılması karar verilmiştir

3194 Sayılı Kanunun 18.maddesi ve bu maddenin uygulama yönetmeliğine göre düzenlenen parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesine göre Belediyemiz Encümeni’nin 06.10.2016 tarih ve 1009 sayılı kararı ile onaylanmış, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 15.06.2017 tarih ve 01.679 sayılı kararı ile 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği onaylanmış olup, 24/07/2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Belediye İlan tahtasında askıya çıkarılmıştır. 

            İlgililere ilanen duyurulur. 

İ  L  A  N

Urla İlçesi Kurban Hizmetleri Komisyonundan Duyurulur;

2017 Yılı Kurban Bayramı öncesinde İlçemizde kurulacak olan Kurban Satış yerleri;

            1-Sanayi Sitesi Belediye Şantiyesi Yanı,

            2-İskele Mahallesi,

            3-Zeytinalan Mahallesinde,

Kurban Kesim Yerleri olarak,

           2-Sanayii Sitesi Belediyesi Şantiyesi yanı ve

           3-Zeytinalan Mahallesi belirlenmiştir.

Küçükbaş Kurban Kesim Ücreti Bayramın 1.Günü:75.00TL bayramın 2. ve diğer günlerinde 70.00 TL olarak belirlenmiştir.

Büyükbaş Kurbanların kesimi Urla-İzmir Büyükşehir Mezbahasında yapılacaktır.

Belirlenen bu yerler dışında. Hıfzısıhha  Kurulu Kararlarına uygun olmak kaydıyla "Kurban Kesim ve Satış Yeri" kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Urla İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna müracaat etmeleri  gerekmektedir. Aksi halde izinsiz hiçbir kişi veya kurumun kendilerinden "Kurban Kesim Yeri" belirleyerek  çalışmasına müsaade edilmeyecektir.

        İlgililere ve kamuoyuna önemle duyurulur .                                                                   

                                                                                            Urla İlçesi Kurban Hizmetler Komisyonu

Share

Linkler