jtemplate.ru - free templates joomla

         DUYURU

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 13.04.2017 tarih ve 5892 sayılı kararı ile, İlçemiz Zeytinler Mahallesi (Eskisöğütlüköy), Deveboynusırtı Mevkii’nde tespit edilen ve Söğüt Mağara 3 olarak adlandırılan mağaranın, 5226 -3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi doğrultusunda “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescillenmesine, karar eki 1/25000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları belirlenen alanın, Söğüt Mağara 3 Koruma Alanı olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

Yasemin MUMCUOĞLU               Deniz SARITAŞ

Şehir ve Bölge Plancısı                  Plan ve Proje Müd.V.

 

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULUR           

Belediyemiz Encümeninin 05.06.2014 tarih ve 702 sayılı kararı ile ilçenin Zeytinalanı Mahallesi, 1411-1412-1417-1418-1421-1422-1423-1424-1425-1455-1456-4319-4320-5158-5209-1420 no.lu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmasına karar verilmiştir.

3194 Sayılı Kanunun 18.maddesi ve bu maddenin uygulama yönetmeliğine göre düzenlenen parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesine göre Belediyemiz Encümeninin 24.11.2016 tarih 1174 sayılı kararı ile onaylanmış olup, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 06.04.2017 tarih ve 96772592.302.03-01.376 sayılı kararı ile 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği onaylanmış olup, 08/05/2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Belediye İlan tahtasında askıya çıkarılmıştır.

            İlgililere ilanen duyurulur.

 

Linkler